Kommuner plastbantar för att minska sitt fossila avtryck

I det skånska succéprojektet ”Fossilbränslefria kommuner” lyckades 10 kommuner gemensamt minska sina klimatutsläpp från el, uppvärmning och drivmedel med 32 % på tre år. Nu har några kommuner gått vidare och tittar bland annat på hur de kan fasa ut fossil energi från inköp av produkter och tjänster. Helsingborg, Malmö och Eslöv ska se över sina inköp av engångsartiklar- som många gånger handlar om plast. Engångsplast är det vanligaste skräpet vi hittar i naturen. Idag produceras ungefär 99 % av plasten vi använder av fossil råvara och plasten bidrar därför med betydande utsläpp vid förbränning. Läs mer om projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 där sju skånska kommuner deltar.

Plaststrategi+avfallsplaner = sant

Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med länets kommuner och avfallsbolag tagit fram en plaststrategi som ska vägleda framför allt kommunernas verksamheter för en hållbarare plastanvändning. Strategin kommer även kunna användas som stöd vid framtagandet av nya avfallsplaner och ligger helt rätt i tiden då ny lagstiftning just kommit på plats. Från och med den 1 augusti i år får man som kommun använda avfallstaxan för att informera om förebyggande åtgärder för att minska avfall. Läs Gävleborgs plaststrategi. Läs mer om stödjande åtgärder som samverkan och samarbete mellan aktörer i plaststrategin.

I Göteborg har man tagit det ett steg längre

Göteborgs stad har tillsammans med företagen i centrum lanserat ”Engångsfritt Göteborg”. På webbsidan www.goteborg.com/engangsfritt finns allt du behöver veta om hur och var du handlar lunch i egen låda samt vilka restauranger som anslutit.

Följ dem även på sociala medier!
Facebook: www.facebook.com/engangsfritt
Instagram: www.instagram.com/engangsfritt


Stöd vid tillsyn av konstgräs och gummiytor

Flera skånska kommuner har gemensamt tagit fram checklistor för att underlätta för miljö-kontoren och miljöförbunden att genomföra tillsyn av konstgräsplaner och gummibaserade ytor för idrott och lek. Materialet innehåller även en kunskaps-sammanställning med kortfattad och relevant information.Ta del av materialet på Miljösamverkan Skånes hemsida

Separat insamling för hårdplast på Sysavs återvinningscentraler

Från och med första januari i år infördes det separat insamling för hårdplast på 14 av Sysavs 15 återvinningscentraler. Därmed kan man nu även återvinna plast som inte omfattas av producentansvaret för förpackningar, tex plastmöbler, plastpallar, blomkrukor och leksaker. Sysav skriver att av det material som är rätt sorterat kan cirka 95% materialåtervinnas. Sysav är Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs av 14 skånska kommuner. Läs mer på Sysavs hemsida

Nätverk för innovationsupphandling i Skåne riktar blicken mot plast

Upphandling av nya innovativa lösningar kan vara ett viktigt verktyg i arbetet mot en mer hållbar och miljövänlig kommunal verksamhet. I ett Vinnova-finansierat projekt har skånska kommuner gått samman för att stärka och lära av varandra när det kommer till upphandling av innovationer. Under 2020 kommer nätverket fördjupa sig i ett case kring att hitta miljövänligare alternativ till de plastkrukor som är vanliga att kommunens inköpta växter transporteras i. Nätverket drivs av Sustainable Business Hub och Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med kommunerna Malmö, Staffanstorp, Trelleborg och Ystad. Fler kommuner är välkomna att ansluta sig till nätverket och ta del av årets plast-case! Läs mer om nätverket och om hur din kommun kan vara med

Hej Johanna, landskapsarkitekt med ansvar för lekplatser i Helsingborg stad

Du arbetar med lekplatser och lekmiljöer utomhus och ni har börjat att byta ut vissa av era gummiytor till andra underlag?
– Vi vill gärna arbeta mer med hållbar plastanvändning. När vi började utvärdera användningen av gummiytor i lekmiljöer såg vi en hel del problem. När materialet var nytt såldes det in som problem- och underhållsfritt, men så upplevde inte vi det riktigt. Det håller inte lika länge som
utlovat, det är komplicerat att laga och medför hälsorisker. Då materialet endast kan lagas vissa tider på året innebär det att en del ytor har hål längre perioder och i värsta fall blir ytor avspärrade. Dessutom är det väldigt dyrt att ta bort gummiytorna när de behövs tas bort.
Men gummit behövs väl för att lekplatsen ska bli tillgänglig?
– Jo. Om gummiytorna används på rätt plats kan det underlätta för till exempel rullstolsburna att ta sig fram till gungor eller annan tillgänglig lekutrustning. Men ibland har vi sett lekplatser som har gummiyta, men där lekutrustningen inte varit tillgänglighetsanpassad så då finns gummiytan i onödan. Vi arbetar istället mycket med tillgänglighetsfrågan samt hur och för vem som lekplatsen tillgängliggörs.
Ska alla gummiytor bort nu?
– Nej, på vissa platser är det fortfarande motiverat att använda gummi för tillgänglighetens skull. Men vi har mer kunskap nu, är mer medvetna och gör avvägningar om vilket material som är lämpligast för olika ytor. Vi måste kunna motivera när och hur vi ska använda gummi på lekplatser. Vid varje upprustning eller nybyggnation av lekplatser arbetar vi alltid utifrån att det ska bli bättre för alla.

 

Skånsk plastplan framtagen

Inom ramen för nätverket ”Tänk om plast” har vi nu sammanställt ett övergripande kunskapsunderlag om plastens miljöpåverkan, lagstiftning, plastmätningar i Skåne, vad som i dagsläget görs i Skåne samt förslag på åtgärder. Åtgärderna togs fram efter en workshop under vintern 2018 med deltagande aktörer från kommuner, företag, universitet och ideella organisationer. En plastfri miljö-plastprogram för Skåne

Malmö utökar förbudet mot plastpåsar

I maj testade Malmö stad att föbjuda plastpåsar vid Möllans torghandel. Efter en utvärdering där både kunder och försäljare vittnade om mindre nedskräpning så har staden nu infört förbud av plastpåsar i all torghandel. Försäljarna kan tillhandahålla papperspåsar men det allra bästa är om kunderna tar med egen påse som de återanvänder om och om igen.