Viktiga länkar och dokument

Här samlar vi länkar till viktiga  rapporter, globalt till lokalt. Sidan kommer utvecklas efterhand.

Plastprogram för Skåne

Inom ramen för nätverket ”Tänk om plast” har vi sammanställt ett övergripande kunskapsunderlag om plastens miljöpåverkan, lagstiftning, plastmätningar i Skåne, vad som i dagsläget görs i Skåne samt förslag på åtgärder. Åtgärderna togs fram efter en workshop under vintern 2018 med deltagande aktörer från kommuner, företag, universitet och ideella organisationer. En plastfri miljö-plastprogram för Skåne

Det går om vi vill – statlig utredning om hållbara plastmaterial

Utredningen hade i uppdrag att är att öka kunskapen om och på en vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår på grund av produktion och användning av plast, plastens tillsatser och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plastavfall och mikroplast som hamnar i hav och sjöar. Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning

EUs plaststrategi

I januari 2018 kom EUs första plaststrategi. Mycket i strategin fokuserar på hur vi kan öka återanvändning och återvinning och göra plastindustrin till en del av en cirkulär ekonomi. Man pekar även på alternativa material, minskad nerskräpning, förbättrad design samt begränsad användning av mikroplaster i produkter som kosmetika och färg. Konkreta mål till 2030 är att:
– alla plastförpackningar på EUs marknad ska vara antingen återanvändningsbara eller kunna återvinnas på ett kostnadseffektivt sätt,
– mer än hälften av allt plastskräp producerat i EU ska återvinnas,
– sortering och återvinningskapaciteten ska ha fyrfaldigats sen 2015
A European Strategy for Plastics in a Circular Economy

Nordiska ministerrådets program för att minska plastens miljöpåverkan:

Programmet omfattar 2017-2018 och tar upp sex strategiska områden med mål för 2018:
-förebyggande av plastavfall
– effektivisering av avfallhanteringen
– stopp av plastnedskräpning i haven
– kunskapsutveckling om mikroplast
– fördjupa kunskapen om biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast
– fördjupa kunskapen om problematiska ämnen i återvinningen av plastmaterial.
Nordiskt program för att minska plastens miljöpåverkan

Naturvårdsverkets arbete med hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket har tagit fram utredningar och vägledningar för en hållbar plastanvändning. De gör också många bidragsutlysningar på ämnet. Ni hittar allt samlat här

De globala hållbarhetsmålen

De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Arbetet med att minska plast i naturen berör flera mål, tydligast mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och mål 14: Hav och marina resurser.  Läs om de globala målen