Deltagande organisationer

Mer information om deltagande organisationer

Texterna nedan har respektive organisation själv bidragit med i samband med anslutandet till nätverket. Det innebär att en del av texterna är från början av projekttiden, andra från efter att projektet avslutades.

Länsstyrelsen Skåne

Inom ramen för sitt miljöövervakningsarbete har Länsstyrelsen Skåne, tillsammans med ett antal andra aktörer, mätt mikroplaster runt Skånes kust (2015). Under 2017 har man gjort mätningar i sjöar och vattendrag. 

Länsstyrelsen har tillsynsansvar för större verksamheter av sådan typ som kräver tillstånd enligt miljöbalken, däribland en del som framställer eller arbetar med plast. 

Under 2018-2019 deltar Länsstyrelsen även i ett projekt inom Miljösamverkan Skåne som syftar till att ta fram en handledning för kommunal tillsyn av konstgräsplaner.

Marint centrum i Simrishamn

För närvarande driver kommunen projektet MARELITT Baltic som handlar om att utveckla metoder att ta upp spökgarn ur havet och recirkulera dem. 

Pågående arbete med åtgärder för att minska nerskräpningen i kommunen är en medborgarenkät om inställning och förslag på åtgärder för att minska nedskräpningen med efterföljande informationskampanj och åtgärdspaket. 

Genom medlemskapet i KIMO Sverige (Kommunernas Internationella Miljöorganisation) har Simrishamn även bidragit till en handlingsplan för kommuner om mikroplaster.

Marint Kunskapscenter i Malmö

I vårt uppdrag av Malmö stad vill vi öka havsmedvetenheten och förståelsen för de globala målen, Agenda 2030. Det marinpedagogiska arbetet under 2018 har inriktning på undermål 14.1 att minska alla slags föroreningar till havet. Vi kommer att göra en storsatsning för att uppmärksamma problemet genom att engagera 150 skolklasser, föreningsliv och allmänheten och tanken är att hela Malmö ska göra en storstädning av vårt hav, kanalen och längs med kusten och göra en gemensam kraftsamling för havet. Ett hav – en planet.

Kristianstad kommun

Kristianstads kommun arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor med utgångspunkt i bl.a. Miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. Vi är med i projektet eftersom plastfrågan är mycket angelägen och har uppmärksammats på internationell- och nationell nivå. 

Vi har arbetat med Operation giftfri förskola i kommunen och under året satsar vi på information om plaster som vänder sig till elever, pedagoger och allmänheten. Sedan 4 år tillbaka får alla barn i årskurs 1 varsin bok om sopsortering, tanken är att minska nedskräpningen av bl.a. plast. En musikshow är kopplad till boken. 

Under våren ska en student skriva en kandidatuppsats om ”Konstgräsplanerna i kommunen och mikroplaster”. Vi arbetar även med att ta fram en lokal kemikalieplan som beaktar plast.

Lunds universitet

Plast berörs ur många olika perspektiv både inom forskning och utbildning vid Lunds universitet – från innovativa råvaror till ett resurssnålare tänk kring användningen. 

Flera stora forskningsprogram pågår med fokus på råvaran, t.ex. STEPS, SUSPLAST, REINVENT, Lignin m.fl. Annan forskning handlar om att bättre förstå och hantera risker med plast, bl.a. vid Kemiska institutionen och Avdelningen för arbets- och miljömedicin. 

Förpackningar, logistik, ekodesign och nya affärsmodeller är ytterligare exempel på aktuella forskningsområden som berör plastmaterial, bl.a. vid IIIEE, LTH och Ekonomihögskolan. 

Information om Lunds universitets hållbarhetsarbete.

Sweden Water Research

Sweden Water Research är ett forskningsbolag samägt av Sydvatten, NSVA och VA SYD. Inom flera av våra projekt söker vi ny kunskap om mikroplaster i VA-kretsloppet, som exempelvis reningstekniker för att få bort mikroföroreningar från avloppsvattnet samt det viktiga uppströmsarbetet som syftar till att påverka beteende och minska utsläppen redan från start.

VA SYD

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. Vi tar också hand om hushållsavfallet för Burlöv och Malmö. 

Vårt arbete med plast sträcker sig från att rena bort mikroplast från avloppsvattnet till att uppmuntra till hållbar återvinning av plast från soporna. Dessutom arbetar vi för minskad nedskräpning så inte plasten tar vägen via dagvattnet ut i havet.

Sysav

Sysav jobbar med plast på flera sätt, till exempel tillsammans med våra ägarkommuner för att minska nedskräpningen. Vi arbetar också med att öka utsorteringen och därmed återvinningen av plast. Sysav Utveckling deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt kring bland annat plast, med mera.

Fimpfritt Lund

Vi arbetar aktivt för att människor ska sluta slänga fimpar i vår natur samt på gator och torg. I den lilla fimpen så finns ju även plast förutom gift m.m. 

Vi kommer snart i samarbete med Lunds Renhållningsverk att ha en ceremoni kring uppsättandet av Lunds första ”Fimpomat” där man kan slänga sina fimpar. Om utfallet blir bra så kommer det fler. 

Vi delar även ut fimpdosor sedan ett par år och besöker restauranger, kiosker, gymnasieskolor, universitetet m.m. där vi pratar om fimpars skadeverkan. Vi har även en plansch om Fimpens kretslopp. 

Förutom detta arbetar vi på längre sikt med att kunna återvinna plasten naturligtvis. 

Fimpfritt Lunds Facebooksida.

Ribban Beach Camp

Vi arbetar småskaligt och gräsrots drivet med plastfrågan. I Sverige med skräpupplockning och information kopplat till vår turism verksamhet. Även i Nepal med återvinning och skräphantering, samt upplocknings-event, informations- och utbildningsprojekt och projekt inom turism där skydd av miljön är avgörande faktor.

Malmö stad

Kommunfullmäktige tog år 2016 beslut om att mikroplastprodukter ska fasas ut från Malmö stads verksamheter. Miljöförvaltningen tog under 2017 fram en rapport med åtgärder som kommer genomföras under 2018. Miljönämnden, tillsammans med Tekniska nämnden, har i uppdrag att under år 2018 undersöka förekomsten av plast, mikroplast och läkemedel i Malmös vatten samt komma med förslag på åtgärder. Detta arbetet har precis börjat men troligtvis kommer en av dessa åtgärder vara att ta fram en mer konkret handlingsplan för att på ett övergripande plan minska läckaget av mikroplaster. 

Ett förvaltningsövergripande arbete med att fasa ut konstgräsplaner och fallskydd/gummiasfalt från Malmö stads anläggningar (fotbollsplaner, skolgårdar, förskolegårdar, lekplatser, parker mm.) har startats och kommer ta fram riktlinjer/policys kring detta under 2018, Som medlemmar i Naturvårdsverkets Beställargrupp Konstgräs driver vi en utfasning av plastprodukter inom konstgräsplanerna.

H2O Diving

Från och med 2018 integrerar vi teoretisk kunskap om de stora utmaningar vi står inför med plast i våra hav i alla våra dykutbildningar. Detta omsätts i praktik när elever och dykare samlar upp plast och skräp i samband med sina kursdyk. Vårt mål är att varje elev som utbildat sig hos oss ska bli en ambassadör för haven och det marina livet och sprida det de lärt sig vidare.

ÅF Infrastructure – Miljö & Hållbarhet

ÅF är ett konsultbolag som arbetar aktivt med problematiken kring mikroplast. Sektionen Miljö & Hållbarhet jobbar med provtagning och andra uppdrag både internationellt och nationellt med syfte att kartlägga källor, spridningsvägar samt risker för hälsa och miljö. 

För att sprida information och öppna upp för diskussion så har ÅF även tagit initiativ till att hålla i seminarier med fokus på mikroplast där både privat och offentlig sektor är välkomna.

Matkooperativet Helsingborg

Matkooperativet är en medlemsägd matbutik i Helsingborgs centrum som säljer hållbara livsmedel, framförallt ekologiskt och närproducerat. Hållbarhetstänk styr alla inköp som görs och är den avgörande påverkande faktorn för sortimentet. 

Vi försöker bland annat så gott det går minska på mängden plastförpackade varor. Våren 2018 genomfördes en Kickstarter kampanj för att samla in pengar för att utöka vårt lösviktssystem, vilket lyckades med råge. Nu har vi därför ett lösviktssortiment som innefattar både frukt och grönt, ett tjugotal kryddor, olja, vinäger, dussintals torrvaror, diskmedel, schampo med mera! 

Vi hoppas kunna uppmuntra och förenkla för konsumenter att handla förpackningsfritt och därmed minska mängden plast (och annat skräp) som finns i omlopp.

Miljöjuristbyrån KSG AB

Söker information om plast/avfall och försöker höja medvetenhet och kunskap om plast till våra kunder i våra uppdrag. ”Plastplockare” runt Skånes stränder.

Kävlinge kommun

Handlingsplan för att minska utsläppen av mikroplast under framtagande.

Lunds kommun

Lunds kommun arbetar med plast på olika sätt. Kommunfullmäktige har antagit mål i miljöprogrammet LundaEko II vilket är en viktig drivkraft för arbetet. Målen innebär att emissioner och urlakning av plast (mikroplaster) samt miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar i kommunen ska minska samt att vi ska ställa krav i upphandlingen på att produkter inte innehåller eller ger upphov till mikroplaster. 

LundaKem (kemikalieplanen) är under antagande och detta program specificerar åtgärder för hur målen i LundaEko ska uppnås. Här har redan påbörjats ett arbete med läckage av mikroplaster från konstgräsplaner och lekparker.

Vellinge kommun

Vi har tagit fram ”Förslag till insatser för att minska spridning av mikroplaster i Vellinge kommun” som kommer att behandlas av Kommunfullmäktige i höst. Vidare har vi påbörjat arbetet med att ta fram en kommunal kemikalieplan. Konkreta åtgärder i form av strandstädning, bättre möjlighet att slänga fimpar i speciella kärl m m pågår även.

Kommunförbundet Skåne

Inom Miljösamverkan Skånes projekt om att minska plast från konstgräsplaner och lekytor.

Trelleborgs kommun

Kommunen har tagit fram ”Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun – Projekt mikroplaster” och planen ska antas i samhällsbyggnadsnämnden den 12 juni 2018. De deltar i arbetsgruppen i Miljösamverkan Skånes projekt ”Reducera uppkomsten av mikroplaster från konstgräsplaner”.

Helsingborg stad

Helsingborg har ett projekt för Helsingborgs stads arbetsplatser som heter Plastsmart arbetsplats. Projektet drog igång i mars i år och flera förvaltningar har anmält sig samt ett antal skolor och förskolor. I projektet finns en stödfunktion som ger statistik på inköp, ordnar inspiration, utbildning och nätverksträffar för de anmälda arbetsplatserna. 

Vidare håller staden på att ta fram en riktlinje för konstgräsplaner som just nu är ute på remiss. 

Stadens centrala inköpsenhet jobbar med upphandlingar och avtal för att få bort onödiga plastprodukter och ersätta med produkter av icke fossila och förnybara källor i så hög grad som möjligt. Där vi inte kan ta bort plasten satsar vi på så bra plast som möjligt. Områden vi jobbar extra med är bland annat lek- och hobbymaterial, köksutensilier, engångsartiklar, förbrukningsmaterial och sjukvårdsprodukter. 

I kommande klimat- och energiplan som ska antas i december 2018 finns följande angivna ambitioner (planen är ute på remiss just nu):

  • All fossilbaserad plast är borta ur Helsingborgs restavfall senast 2035
  • Senast 2020 har Helsingborg stad ramavtal för vanligt förekommande engångsartiklar där helt fossilfria och nedbrytningsbara produkter ska väljas i första hand. Det innebär att produkter tillverkade av fossil plast fasas ut.

AnnaOnlight

Jag har två ben i mitt företag, ett av benen är att sprida information och kunskap om plasten i haven. Plockar plast skräp på stranden. Håller kontakt med andra plast entusiaster både lokalt och internationellt. Har inom Naturskyddsföreningen startat en intressegrupp om havet med fokus på plast.

Trash-walk Sverige

Facebookgrupp med drygt 300 medlemmar som startade i Skåne men är öppen för alla. Uppmuntrar till privata initiativ för skräpplockning. Städar upp i naturen och i samhällen.

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållning AB)

Ansvarar för insamling av avfall och verkar i detta arbete för ett mer kretsloppsbaserat samhälle. I arbetet mot att minska avfallsmängderna och med att avgifta kretsloppet ser vi plasten som ett problematiskt avfall, både ur insamlings- och återvinningssynpunkt. 

Under 2018 arbetas en ny regional avfallsplan fram som behandlar plast- och nedskräpningsproblematiken samt att ett projekt för att se över mjukplasthanteringen har påbörjats.

Malena Olsson

Jag är konstnär utbildad på konsthögskolan i Rom. Jag arbetar med jorden och havet som teman. Jag har en utställning som handlar om Spöknät, problemen i Östersjön. Genom konst och kultur når jag ut till en bred massa, som kan ta till sig problemet, som är osynligt för den vanliga människan. Jag bygger upp stora scenografier och installationer där betraktare kan gå in. 

www.malenaolsson.com

Nordic Sustainability

Vi er rådgiver til en rekke kommuner, bedrifter og eventer og jobber i hovedsak med closed loop prosjekter for å sikre resikrulerbarhet. 

www.nordicsustainability.com

Hållbar Utveckling Skåne

Hållbar Utveckling Skåne arbetar med hållbart användande av våra resurser på alla plan. Vi har bland annat arrangerat seminarier om plast inom vårt nätverk Cirkulär Ekonomi Skåne/Cradlenet Syd. Vi har också delat ut stipendier för projekt med fokus på marint skräp. 

Hållbar utveckling Skånes webbplats.

Disab Vacuum Technology

Vår damm- och vattenfria sopmaskin med högvakuumdammsugning avlägsnar effektivt mikroplaster och andra föroreningar från gator, utan att spola ner föroreningarna i dagvattensystemet.  

www.disab.com/DISA-CLEAN/53

Light My Fire

Vi håller för närvarande på att byta ut alla våra plastprodukter till biobaserade plastprodukter. 

www.lightmyfire.com

Skånefrö AB

Vår målsättning är att samtliga fotbollsmatcher i allsvenskan 2020 spelas på naturgräs. Och i nästa steg att samtliga fotbollsmatcher spelas i framtiden på naturgräs. 

Har gjort försök i 216 st växtbädds lådor för att kunna att kunna bygga planer som är minst lika bra som allt annat som finns på marknaden i dag. Vi har kommit fram till fantastiska resultat. Vi har testat all tänkbara växtmaterial i växtbädden och kommit fram till bland annat att biokol till en vis procent är det vinnande konceptet, står i en klass för sig själv plus att vi har ny generation rajgräs i fröblandningarna. Dessutom blir planerna klimatpositiva med stabil kolsänka för många år framåt, eventuellt 1000 år. Vi har fått fram ett helt nytt rotsystem med kraftigare och längre rötter. När man har byggt om samtliga fotbollsplaner i Skåne då är den näst största boven till mikroplast i havet borta, nämligen från konstgräs. Dessutom gör vi försök med ett helt slutet system, all vatten och näringsläckage fångas upp och pumpas tillbaka igen via dränering systemet. 

Nästa steg för oss är att göra detta på en stor plan. Så just nu har vi börjat leta efter en plan som skall byggas om och om ekonomiskt hjälp. Tio miljoner kommer detta projektet kosta och det är en mycket billig summa mot vad det kan ge för framtiden, miljön, fotbollen och nästa generation. 

www.skanefro.se.

Gram Malmö

Vi är en helt förpacknings/plastfri butik i Malmö. 

www.grammalmo.se.

Lomma kommun

Vi följer en handlingsplan mot mikroskräp som vi tagit fram 2016. I de åtgärder vi aktivt arbetar för att genomföra ingår metoder för att minska spridning av granulat från konstgräsplaner. 

Vi arbetar även för att minska plastanvändning och att få plasten att hamna på rätt plats när den inte ska användas mer genom kampanjer för beteendepåverkan hos allmänhet, hos tjänstemän genom utbildningar och hos entreprenörer genom kravställning i upphandling.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Vi har ett projekt med granulatfällor i anslutning till konstgräsplaner. Vi installerar granulatfällor i dagvattenbrunnar i anslutning till konstgräsplaner i Svedala kommun. Finansiering via Naturvårdsverket.

Rondo Plast AB

Rondo Plast erbjuder kvalitetssäkrad återvunnen plastråvara med helt eller delvis återvunnen råvarubas för formsprutning och extrudering. Företaget startade 1980 och är ett helägt dotterbolag till Polykemi AB. Genom åren har Rondo Plast byggt upp en högkvalificerad kunskap och erfarenhet när det gäller plaståtervinning.

Simrishamns kommun Hamnen

Vi önskar att plast inte kommer ner till hamnen eller i vattnet då det påverkar den ekologiska balansen i havet. Vi återvinner fisknät med FF Norden. Vi har en Seabin i hamnen. Vi önskar ta del av kunskap för en hållbar framtid. Vi försöker att modernisera och bevaka miljöintresset för hamnen perspektiv.

Rawstraw

Rawstraw är det första företaget på den svenska marknaden som erbjuder 100% naturliga, nedbrytbara och närodlade engångssugrör som ett alternativ till plastsugrör.

Plastens hus

Plastens hus är en ideell förening som driver en permanent utställning om plastens historia och utveckling i Perstorp. Föreningen arbetar med programverksamhet, dokumentation och studiecirklar.

Tepe Munhygienprodukter AB

På TePe arbetar vi med plast för att tillgodose kraven på effektiva, säkra och hygieniska produkter. Vi ser det som nödvändigt att på sikt helt gå över till förnybara råvaror, en resa som vi påbörjat genom att introducera produkter av bioplast. Vi arbetar ständigt för att hitta förnybara alternativ av samma höga kvalitet som idag.

Knightec AB

Vi har ett antal specialistorganisationer inom Knightec. Ett av dessa är Sustainable Plastic Design där vi hjälper våra kunder med allt från hela produktutvecklingsåtagande till mer specifika frågor rörande materialval, ekodesign, tillverknings- och produktionsaspekter inom polymerområdet.

Nudgd

Nudgd erbjuder digitala tjänster och rådgivning inom beteendedesign över hela Sverige. Vi visar hur du kan underlätta för människor att göra hållbara val och agera i enlighet med de globala hållbarhetsmålen. Exempel på områden där vi arbetar med plast är nedskräpning, återvinning, återanvändning och engångsfritt. Det kan handla om olika typer av event, på arbetsplatsen eller i hemmet.

Cigbuster

Cigarettfimpar är det mest förekommande skräp i dagens samhälle. Redan för 10 år på TV4 belyste man problemet med nedskräpning med fimpar. Samtidigt efterlyste man vad man skulle vidta för åtgärder för att lösa denna kasta-fimpen-på-marken -vanan hos rökare. Kul projekt tyckte jag och började fundera. Min bakgrund är reklam och marknadsföring så det var naturligt att göra en undersökning bland rökare. 

Det mest vanliga svar på frågan varför fimpen hamnar på marken är att det inte finns någon askkopp i närheten. Plus att det finns inga praktiska askkoppar att bära med sig i fickan eller väskan. Visst kan man använda små askar och burkar men det ser töntigt ut. 

Efter 3 år tillsammans med en uppfinnare och en designer kom vi fram till lösningen – Cigbuster. Idag säljer vi Cigbuster via egen webbshop + återförsäljare. Nu inväntar vi förslag från Miljödepartementet om EU:s direktiv (2019/904) och hoppas att fimpar inte längre är undantagna i lagen om nedskräpning.

Primärvården Skåne

Ska starta upp ett projekt som kommer att heta Plastjakten – hållbar plastanvändning i Primärvården. Arbetar med att minska vår materialförbrukning där visa plastprodukter ingår. Årets miljödag kommer att ha tema plast.

D.Ekstrand AB

Vi har två ben i företaget. Ett inom konstruktion och produktutveckling med utbildning som polymeringenjör och ett inom miljö- och avfallsfrågor. Vi jobbar med alla våra kunder för att minska och förbättra plastanvändningen.

Robel Malki (författare)

Boken handlar om två syskon som tar en genväg genom skogen och möter ett magiskt träd som vädjar om hjälp att lösa ett mysterium. Någonting främmande dödar djuren och skadar skogen och sjön.

Målet med utgivningen är att öka barnens kunskap om naturen (i linje med skolplanen för 6-9 åringar) och miljöförstöring på ett roligt och spännande sätt. Den syftar också till att öka medvetenheten om vilka konsekvenser nedskräpning (både det synliga och det som inte syns) har för djuren och naturen. Vi vill genom boken uppmuntra och inspirera alla att värna om vår planet. En faktadel i slutet av boken föreslår för läsaren olika sätt att göra egna miljöinsatser såsom skräpplockning och plogging, och bidrar till att man lägger märke till nedskräpningen i sin närmiljö. Givetvis tog även vi vårt ansvar genom att trycka boken med miljöcertifierat papper (FSC).

Med den här boken tar vi även avstånd från den vithetsnorm som råder inom fantasy- och barnböcker. Huvudkaraktärerna i Helaneh och den magiska skogen har assyriska/syrianska namn och har svart hår och bruna ögon. Även de magiska formler i boken är på västassyriska/neo-arameiska språket.

Bokförlaget Tusenförlags webbplats.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.