Utkast 1 –Stödjande åtgärdsområde

Plast används i stort sett överallt i samhället och problemen som följer av vår plastanvändning är både stora och komplexa. För att uppnå en hållbar plastanvändning krävs därför ett brett samarbete mellan aktörer, inom samma verksamhetsområde och, branschöverskridande, längs plastens hela värdekedja.

Samlas runt ett projekt

Ett branschöverskridande samarbete kan skapa nya möjligheter, till exempel att man tillsammans kan skapa nya bättre produkter eller hittar plastresurser lämpliga för återanvändning eller återvinning. Att tillsammans söka finansiering för branschöverskridande samarbetsprojekt kan också öka chanserna att få projektfinansiering. Cases (exemplet Plast i sjukvården-Stockholm) 

Samlas runt en kampanj

Det finns goda exempel på hur kommun, föreningsliv och företag tillsammans arrangerar beteendekampanjer mot nedskräpning eller strandstädningsevent. En förening eller kommun kan även dra i en kampanj som företag ansluter sig till (ett bra exempel på detta är Zero waste Stockholm som dragit igång ”Bring your own matlåda”-kampanjen). Informationsmaterial till allmänheten eller till företag kan med fördel tas fram gemensamt och/eller återanvändas istället för att olika aktörer ska ta fram liknande material om och om igen.

Utnyttja existerande samarbetsforum

Att utnyttja redan existerande nätverk och samarbetsforum är oftast enkelt. Exempel på samarbetsformer där det redan genomförts projekt eller kunskapshöjande insatser rörande plast är till exempel Miljösamverkan Skåne, kustkommunsammarbeten, vattenråd och i företagskluster som till exempel Packbridge.  

Strategier och planer

Arbetet med att ta fram en plaststrategi för den egna verksamheten eller tillsammans med andra kan både verka för samarbete över verksamhetersgränserna och skapa en samlad syn på plastproblematiken och hur den bör angripas. 

En kommunal avfallsplan är ett viktigt verktyg för kommunens arbete med både det avfallsförbyggande arbetet (som bör inkludera både inköp och användning) och arbetet med att förebygga och hantera nedskräpning. Processen att ta fram en avfallsplan är en ypperlig möjlighet att samla alla aktörer i kommunen som behöver bidra för avfallsplanens genomförande. Det är viktigt att de samarbetsytor som skapas i samband med framtagningsprocessen av planen upprätthålls även efter att avfallsplanen är framtagen, annars kan genomförandearbetet avstanna. 

Kunskapsöverföring och spridning av goda exempel

I Skåne finns många aktörer som har påbörjat arbetet mot en mer hållbar plastproduktion och hållbar plastanvändning. Deras erfarenheter behöver tas tillvara och spridas för att fler ska inspireras till att göra mer utan att behöva uppfinna hjulet om och om igen.

Åtgärdsförslag

  • Skapa mötesplatser där upphandlare och leverantörer kan mötas med fokus på plast. (Länsstyrelsen, kommuner)
  • Skapa forum för erfarenhetsutbyte om plast mellan aktörer. (Länsstyrelsen, kommunförbundet, företagskluster)
  • Initiera eller stimulera samarbetsprojekt som rör skräpplockning. (Kommuner, föreningar, länsstyrelsen)
  • Ta fram plaststrategier för den egna verksamheten.