Åtgärdsområde 3:
Minska plast i dagvattnet

Dagvattenbrunn med texten "Leads to fish habitat Do not pollute"

Spridningsväg för flera plastkällor

Fyra av de sex viktigaste identifierade källorna till mikroplaster i naturen har dagvatten som en potentiellt stor spridningsväg. Det gäller väg- och däckslitage, nedskräpning, utsläpp från konstgräsplaner, samt utsläpp från industriell produktion och hantering av primärplast. 

Andra utsläppskällor, som från bygg- och underhållsarbete, vid bräddningar (tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat) och snöhantering kan också också ha dagvatten som vidare spridning.

Största delen av dagvattnet renas inte

Enligt en utredning gjord på uppdrag av Naturvårdsverket renas endast cirka åtta procent av dagvatten från tättbebyggt område, antingen i reningsverk eller i särskild dagvattenrening (dagvattendammar och våtmarker). Den största delen av dagvatten i tätbebyggt område går alltså orenat ut i vattenrecipienten (vattendrag, sjöar och hav). 

Dagvatten från vägar utanför tätbebyggelse omhändertas i huvudsak i diken, som till viss del tjänar som rening genom sedimentering.

Nationella etappmål för dagvatten

I det nationella miljömålssystemet finns två etappmål gällande dagvatten: 

– Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse.

De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna.

Förslag på åtgärder

Aktör inom parentes

Tankebubbla med texten Tänk på att...

Stoppa utsläppen

Utsläpp av makro- och mikroplast ska åtgärdas i största möjliga mån innan det når dagvattnet. Förebyggande arbete handlar till exempel om att se över städningsrutiner och hantering av gatusediment och sopvatten. Det handlar om att installera galler och filter i dräneringsbrunnar för att hindra att skräp sprids vidare via dagvattnet.

Mycket av det förebyggande arbetet består också av kommunikationsinsatser och kunskapshöjande insatser gentemot allmänheten. Om alla inblandande förstår problematiken med till exempel konstgräsgranulat kan de agera därefter. Likaså om fler blir medvetna om hur många dagvattenbrunnar som leder ut i vattendrag utan rening. 

Utökad rening av dagvatten

Vid nybyggnationer är det brukligt  att göra en dagvattenutredning och där planera för rening, men i äldre bebyggelse finns inte detta. Vid förtätning kopplas nybyggnationer ofta på befintligt äldre dagvattensystem.

Bildar som kör på motorväg. Vägbanan är fuktig och luften är full av små vattendroppar eller dimma.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.