Naturvårdsverket lanserar färdplan för en hållbar plastanvändning

Nu är den här, Naturvårdsverkets efterlängtade färdplan för en hållbar plastanvändning. Färdplanen är tänkt att fungera som inspiration till handling och som en kompassriktning för alla som kan och vill bidra till att vår plastanvändning blir hållbar.

− I samverkan har vi utvecklat en gemensam målbild, prioriteringar och en enad förståelse för de förändringar som behöver göras för en hållbar plastanvändning. Vår förhoppning är att denna färdplan kan tjäna som både riktningsvisare och inspiration för alla aktörer, säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att driva nationell plastsamordning för att tillsammans med andra aktörer driva utvecklingen. Vi kommer också att arbeta vidare med att både utveckla och genomföra styrmedel och vägledningar, avslutar Björn Risinger.

Läs mer i Naturvårdsverkets nyhet på Naturvårdsverkets webbplats.

Ladda ner färdplanen från Naturvårdsverkets webbplats.

Tre webbinarium om plast, 6, 7 och 8 oktober

fHur når vi målet om en framtid där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi? Välkommen till en webinarie-serie som visar på vägar framåt, med fokus på styrning, plastdesign och gröna byggstenar. Webbinarierna arrangeras av forskningsprogrammet STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) vid Lunds universitet. Läs mer om webbinarierna här.

Kommuner plastbantar för att minska sitt fossila avtryck

I det skånska succéprojektet ”Fossilbränslefria kommuner” lyckades 10 kommuner gemensamt minska sina klimatutsläpp från el, uppvärmning och drivmedel med 32 % på tre år. Nu har några kommuner gått vidare och tittar bland annat på hur de kan fasa ut fossil energi från inköp av produkter och tjänster. Helsingborg, Malmö och Eslöv ska se över sina inköp av engångsartiklar- som många gånger handlar om plast. Engångsplast är det vanligaste skräpet vi hittar i naturen. Idag produceras ungefär 99 % av plasten vi använder av fossil råvara och plasten bidrar därför med betydande utsläpp vid förbränning. Läs mer om projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 där sju skånska kommuner deltar.

Plaststrategi+avfallsplaner = sant

Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med länets kommuner och avfallsbolag tagit fram en plaststrategi som ska vägleda framför allt kommunernas verksamheter för en hållbarare plastanvändning. Strategin kommer även kunna användas som stöd vid framtagandet av nya avfallsplaner och ligger helt rätt i tiden då ny lagstiftning just kommit på plats. Från och med den 1 augusti i år får man som kommun använda avfallstaxan för att informera om förebyggande åtgärder för att minska avfall. Läs Gävleborgs plaststrategi. Läs mer om stödjande åtgärder som samverkan och samarbete mellan aktörer i plaststrategin.

Förslag på ny lagstiftning för fiskeredskap …

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till ny lagstiftning för fiskeredskap innehållande plast. Enligt förslaget blir producenten ansvarig för att redskapen är återvinningsbara, för insamling och hantering av uttjänta fiskeredskap, samt för att bekosta informationsåtgärder. Det utökade producentansvaret ska gälla både marina och limniska miljöer.

Förslaget har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska fungera som ett underlag vid implementeringen av EU:s engångsplastdirektiv i svensk lagstiftning. Övriga delar av EU-direktivet handlar bland annat om att engångsbestick, sugrör och plastmuggar ska förbjudas eller minska och utreds av en särskild bokstavsutredning.Läs Havs- och vattenmyndighetens rapport om lagstiftning kring fiskeredskap.

… och för engångsartiklar.

Ytterligare en statlig utredning har kommit som föreslår att det införs en skatt på engångsmuggar och livsmedelsbehållare gjorda helt eller delvis i plast. Förslaget är att skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men med avdrag om produkten har ett lågt plastinnehåll. Utredningen uppmanar också regeringen att se över straff för nedskräpning. Läs utredningen Skatt på engångsartiklar.

Plastfritt Dockan – försök med att ta med sin egen matlåda

Miljökonsultföretaget AFRY har utformat, testat och utvärderat en informations- och nudgingmodell för att få medarbetarna att ta med sig egen behållare vid hämtning av takeaway-lunch. I projektet, som genomfördes i början av året innan Corona slog till, lånade man ut matlådor i flergångsmaterial, informerade om plastens miljöpåverkan och hade en dialog med närliggande restauranger. Förhoppningen är att projektet kan skalas upp och användas av andra. Läs mer om Plastfritt Dockan på AFRYs webbplats.