Viktiga länkar och dokument

Här samlar vi länkar till viktiga  rapporter, globalt till lokalt. Sidan kommer utvecklas efterhand.

De globala hållbarhetsmålen
De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Arbetet med att minska plast i naturen berör flera mål, tydligast mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och mål 14: Hav och marina resurser.  Läs om de globala målen

EUs plaststrategi
I januari 2018 kom EUs första plaststrategi. Mycket i strategin fokuserar på hur vi kan öka återanvändning och återvinning och göra plastindustrin till en del av en cirkulär ekonomi. Man pekar även på alternativa material, minskad nerskräpning, förbättrad design samt begränsad användning av mikroplaster i produkter som kosmetika och färg. Konkreta mål till 2030 är att:
– alla plastförpackningar på EUs marknad ska vara antingen återanvändningsbara eller kunna återvinnas på ett kostnadseffektivt sätt,
– mer än hälften av allt plastskräp producerat i EU ska återvinnas,
– sortering och återvinningskapaciteten ska ha fyrfaldigats sen 2015
A European Strategy for Plastics in a Circular Economy

Nordiska ministerrådets program för att minska plastens miljöpåverkan:
Programmet omfattar 2017-2018 och tar upp sex strategiska områden med mål för 2018:
-förebyggande av plastavfall
– effektivisering av avfallhanteringen
– stopp av plastnedskräpning i haven
– kunskapsutveckling om mikroplast
– fördjupa kunskapen om biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast
– fördjupa kunskapen om problematiska ämnen i återvinningen av plastmaterial.
Nordiskt program för att minska plastens miljöpåverkan

Mikroplaster i Sverige
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen identifierat vilka som är de största utsläppen av mikroplast i Sverige och tagit fram förslag på åtgärder för att minska utsläppen. Naturvårdsverket har bedömt att följande källor primärt bör åtgärdas:
– Väg- och däckslitage
– Konstgräsplaner
-Industriell produktion och hantering av primärplast
-Tvätt av syntetfibrer
-Båtbottenfärg
-Nedskräpning
Uppdraget redovisades den 2 juni 2017.
Mikroplaster- Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder