Vi är med

(klicka på länken till respektive organisation och läs mer om deras arbete)

Länsstyrelsen
Inom ramen för sitt miljöövervakningsarbete har Länsstyrelsen, tillsammans med ett antal andra aktörer, mätt mikroplaster runt Skånes kust (2015). Under 2017 har man gjort mätningar  i  sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för större verksamheter av sådan typ som kräver tillstånd enligt miljöbalken, däribland en del som framställer eller arbetar med plast. Under 2018-2019 deltar Länsstyrelsen även i ett projekt inom Miljösamverkan Skåne som syftar till att ta fram en handledning för kommunal tillsyn av konstgräsplaner.

Marint centrum i Simrishamn
För närvarande driver kommunen projektet MARELITT Baltic som handlar om att utveckla metoder att ta upp spökgarn ur havet och recirkulera dem. Pågående arbete med åtgärder för att minska nerskräpningen i kommunen är en medborgarenkät om inställning och förslag på åtgärder för att minska nedskräpningen med efterföljande informationskampanj och åtgärdspaket. Genom medlemskapet i KIMO Sverige (Kommunernas Internationella Miljöorganisation) har Simrishamn även bidragit till en handlingsplan för kommuner om mikroplaster.

Marint Kunskapscenter i Malmö
I vårt uppdrag av Malmö stad vill vi öka havsmedvetenheten och förståelsen för de globala målen, Agenda 2030. Det marinpedagogiska arbetet under 2018 har inriktning på undermål 14.1 att minska alla slags föroreningar till havet. Vi kommer att göra en storsatsning för att uppmärksamma problemet genom att engagera 150 skolklasser, föreningsliv och allmänheten och tanken är att hela Malmö ska göra en storstädning av vårt hav, kanalen och längs med kusten och göra en gemensam kraftsamling för havet. Ett hav – en planet.

Kristianstad kommun
Kristianstads kommun arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor med utgångspunkt i bl.a. Miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. Vi är med i projektet eftersom plastfrågan är mycket angelägen och har uppmärksammats på internationell- och nationell nivå. Vi har arbetat med Operation giftfri förskola i kommunen och under året satsar vi på information om plaster som vänder sig till elever, pedagoger och allmänheten. Sedan 4 år tillbaka får alla barn i årskurs 1 varsin bok om sopsortering, tanken är att minska nedskräpningen av bl.a. plast. En musikshow är kopplad till boken. Under våren ska en student skriva en kandidatuppsats om ”Konstgräsplanerna i kommunen och mikroplaster”. Vi arbetar även med att ta fram en lokal kemikalieplan som beaktar plast.

Lunds universitet
Plast berörs ur många olika perspektiv både inom forskning och utbildning vid Lunds universitet – från innovativa råvaror till ett resurssnålare tänk kring användningen. Flera stora forskningsprogram pågår med fokus på råvaran, t.ex. STEPS, SUSPLAST, REINVENT, Lignin m.fl. Annan forskning handlar om att bättre förstå och hantera risker med plast, bl.a. vid Kemiska institutionen och Avdelningen för arbets- och miljömedicin. Förpackningar, logistik, ekodesign och nya affärsmodeller är ytterligare exempel på aktuella forskningsområden som berör plastmaterial, bl.a. vid IIIEE, LTH och Ekonomihögskolan. Mer information om Lunds universitets hållbarhetsarbete

Sweden Water Research
Sweden Water Research är ett forskningsbolag samägt av Sydvatten, NSVA och VA SYD. Inom flera av våra projekt söker vi ny kunskap om mikroplaster i VA-kretsloppet, som exempelvis reningstekniker för att få bort mikroföroreningar från avloppsvattnet samt det viktiga uppströmsarbetet som syftar till att påverka beteende och minska utsläppen redan från start.

VA SYD
VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. Vi tar också hand om hushållsavfallet för Burlöv och Malmö. Vårt arbete med plast sträcker sig från att rena bort mikroplast från avloppsvattnet till att uppmuntra till hållbar återvinning av plast från soporna. Dessutom arbetar vi för minskad nedskräpning så inte plasten tar vägen via dagvattnet ut i havet.

Sysav
Sysav jobbar med plast på flera sätt, till exempel tillsammans med våra ägarkommuner för att minska nedskräpningen. Vi arbetar också med att öka utsorteringen och därmed återvinningen av plast. Sysav Utveckling deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt kring bl.a plast, med mera.

Fimpfritt Lund
Vi arbetar aktivt för att människor ska sluta slänga fimpar i vår natur samt på gator och torg. I den lilla fimpen så finns ju även plast förutom gift m.m. Vi kommer snart i samarbete med Lunds Renhållningsverk att ha en ceremoni kring uppsättandet av Lunds första ”Fimpomat” där man kan slänga sina fimpar. Om utfallet blir bra så kommer det fler. Vi delar även ut fimpdosor sedan ett par år och besöker restauranger, kiosker, gymnasieskolor, universitetet m.m. där vi pratar om fimpars skadeverkan. Vi har även en plansch om Fimpens kretslopp.  Förutom detta arbetar vi på längre sikt med att kunna återvinna plasten naturligtvis. Se gärna vår hemsida. Vi finns även på Facebook.

Ribban Beach Camp
Arbetar småskaligt och gräsrots drivet med plastfrågan. I Sverige med skräpupplockning och information kopplat till vår turism verksamhet. Även i Nepal med återvinning och skräphantering, samt upplocknings-event, informations- och utbildningsprojekt och projekt inom turism där skydd av miljön är avgörande faktor.

Malmö stad
Kommunfullmäktige tog år 2016 beslut om att mikroplastprodukter ska fasas ut från Malmö stads verksamheter. Miljöförvaltningen tog under 2017 fram en rapport med åtgärder som kommer genomföras under 2018. Miljönämnden, tillsammans med Tekniska nämnden, har i uppdrag att under år 2018 undersöka förekomsten av plast, mikroplast och läkemedel i Malmös vatten samt komma med förslag på åtgärder. Detta arbetet har precis börjat men troligtvis kommer en av dessa åtgärder vara att ta fram en mer konkret handlingsplan för att på ett övergripande plan minska läckaget av mikroplaster. Ett förvaltningsövergripande arbete med att fasa ut konstgräsplaner och fallskydd/gummiasfalt från Malmö stads anläggningar (fotbollsplaner, skolgårdar, förskolegårdar, lekplatser, parker mm.) har startats och kommer ta fram riktlinjer/policys kring detta under 2018, Som medlemmar i Naturvårdsverkets Beställargrupp Konstgräs driver vi en utfasning av plastprodukter inom konstgräsplanerna.

H2O Diving
Från och med 2018 integrerar vi teoretisk kunskap om de stora utmaningar vi står inför med plast i våra hav i alla våra dykutbildningar. Detta omsätts i praktik när elever och dykare samlar upp plast och skräp i samband med sina kursdyk. Vårt mål är att varje elev som utbildat sig hos oss ska bli en ambassadör för haven och det marina livet och sprida det de lärt sig vidare

ÅF Infrastructure – Miljö & Hållbarhet
ÅF är ett konsultbolag som arbetar aktivt med problematiken kring mikroplast. Sektionen Miljö & Hållbarhet jobbar med provtagning och andra uppdrag både internationellt och nationellt med syfte att kartlägga källor, spridningsvägar samt risker för hälsa och miljö. För att sprida information och öppna upp för diskussion så har ÅF även tagit initiativ till att hålla i seminarier med fokus på mikroplast där både privat och offentlig sektor är välkomna.

Matkooperativet Helsingborg
Matkooperativet är en medlemsägd matbutik i Helsingborgs centrum som säljer hållbara livsmedel, framförallt ekologiskt och närproducerat. Hållbarhetstänk styr alla inköp som görs och är den avgörande påverkande faktorn för sortimentet. Vi försöker bland annat så gott det går minska på mängden plastförpackade varor. Våren 2018 genomfördes en Kickstarter kampanj för att samla in pengar för att utöka vårt lösviktssystem, vilket lyckades med råge. Nu har vi därför ett lösviktssortiment som innefattar både frukt och grönt, ett tjugotal kryddor, olja, vinäger, dussintals torrvaror, diskmedel, schampo med mera! Vi hoppas kunna uppmuntra och förenkla för konsumenter att handla förpackningsfritt och därmed minska mängden plast (och annat skräp) som finns i omlopp.

Miljöjuristbyrån KSG AB
Söker information om plast/avfall och försöker höja medvetenhet och kunskap om plast till våra kunder i våra uppdrag. ”Plastplockare” runt Skånes stränder.

Kävlinge kommun
Handlingsplan för att minska utsläppen av mikroplast under framtagande.

Lunds kommun
Lunds kommun arbetar med plast på olika sätt. Kommunfullmäktige har antagit mål i miljöprogrammet LundaEko II vilket är en viktig drivkraft för arbetet. Målen innebär att emissioner och urlakning av plast (mikroplaster) samt  miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar i kommunen ska minska samt att vi ska ställa krav i upphandlingen på att produkter inte innehåller eller ger upphov till mikroplaster. LundaKem (kemikalieplanen) är under antagande och detta program specificerar åtgärder för hur målen i LundaEko ska uppnås. Här har redan påbörjats ett arbete med läckage av mikroplaster från konstgräsplaner och lekparker.

Vellinge kommun
Vi har tagit fram ”Förslag till insatser för att minska spridning av mikroplaster i Vellinge kommun” som kommer att behandlas av Kommunfullmäktige i höst. Vidare har vi påbörjat arbetet med att ta fram en kommunal kemikalieplan. Konkreta åtgärder i form av strandstädning, bättre möjlighet att slänga fimpar i speciella kärl m m pågår även.

Kommunförbundet Skåne
Inom Miljösamverkan Skånes projekt om att minska plast från konstgräsplaner och lekytor.

Trelleborgs kommun
Håller på att ta fram en ”Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun – Projekt mikroplaster”, som ska antas i samhällsbyggnadsnämnden den 12 juni 2018. Deltar i arbetsgruppen i Miljösamverkan Skånes projekt ”Reducera uppkomsten av mikroplaster från konstgräsplaner”.

Helsingborgs stad
Helsingborg har ett projekt för Helsingborgs stads arbetsplatser som heter Plastsmart arbetsplats. Projektet drog igång i mars i år och flera förvaltningar har anmält sig samt ett antal skolor och förskolor. I projektet finns en stödfunktion som ger statistik på inköp, ordnar inspiration, utbildning och nätverksträffar för de anmälda arbetsplatserna. Vidare håller staden på att ta fram en riktlinje för konstgräsplaner som just nu är ute på remiss. Stadens centrala inköpsenhet jobbar med upphandlingar och avtal för att få bort onödiga plastprodukter och ersätta med produkter av icke fossila och förnybara källor i så hög grad som möjligt. Där vi inte kan ta bort plasten satsar vi på så bra plast som möjligt. Områden vi jobbar extra med är bland annat lek- och hobbymaterial, köksutensilier, engångsartiklar, förbrukningsmaterial och sjukvårdsprodukter. I kommande klimat- och energiplan som ska antas i december 2018 finns följande angivna ambitioner (planen är ute på remiss just nu):
– All fossilbaserad plast är borta ur Helsingborgs restavfall senast 2035
– Senast 2020 har Helsingborg stad ramavtal för vanligt förekommande engångsartiklar där helt fossilfria och nedbrytningsbara produkter ska väljas i första hand. Det innebär att produkter tillverkade av fossil plast fasas ut.

AnnaOnlight
Jag har två ben i mitt företag, ett av benen är att sprida information och kunskap om plasten i haven. Plockar plast skräp på stranden. Håller kontakt med andra plast entusiaster både lokalt och internationellt. Har inom Naturskyddsföreningen startat en intressegrupp om havet med fokus på plast.

Trash-walk Sverige
Facebookgrupp med drygt 300 medlemmar som startade i Skåne men är öppen för alla. Uppmuntrar till privata initiativ för skräpplockning. Städar upp i naturen och i samhällen.

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållning AB)
Ansvarar för insamling av avfall och verkar i detta arbete för ett mer kretsloppsbaserat samhälle. I arbetet mot att minska avfallsmängderna och med att avgifta kretsloppet ser vi plasten som ett problematiskt avfall, både ur insamlings- och återvinningssynpunkt. Under 2018 arbetas en ny regional avfallsplan fram som behandlar plast- och nedskräpningsproblematiken samt att ett projekt för att se över mjukplasthanteringen har påbörjats.

Malena Olsson
Jag är konstnär utbildad på konsthögskolan i Rom. Jag arbetar med jorden och havet som teman. Jag har en utställning som handlar om Spöknät, problemen i Östersjön. Genom konst och kultur når jag ut till en bred massa, som kan ta till sig problemet, som är osynligt för den vanliga människan. Jag bygger upp stora scenografier och installationer där betraktare kan gå in. www.malenaolsson.com

Nordic Sustainability
Vi er rådgiver til en rekke kommuner, bedrifter og eventer og jobber i hovedsak med closed loop prosjekter for å sikre resikrulerbarhet.www.nordicsustainability.com

Hållbar Utveckling Skåne
Hållbar Utveckling Skåne arbetar med hållbart användande av våra resurser på alla plan. Vi har bland annat arrangerat seminarier om plast inom vårt nätverk Cirkulär Ekonomi Skåne/Cradlenet Syd. Vi har också delat ut stipendier för projekt med fokus på marint skräp. www.hutskane.se

Disab Vacuum Technology
Vår damm- och vattenfria sopmaskin med högvakuumdammsugning avlägsnar effektivt mikroplaster och andra föroreningar från gator, utan att spola ner föroreningarna i dagvattensystemet. Läs mer på följande: http://www.disab.com/DISA-CLEAN/53

Light My Fire
Vi håller för närvarande på att byta ut alla våra plastprodukter till biobaserade plastprodukter. http://www.lightmyfire.com

Skånefrö AB
Vår målsättning är att samtliga fotbollsmatcher i allsvenskan 2020 spelas på naturgräs. Och i nästa steg att samtliga fotbollsmatcher spelas i framtiden på naturgräs. Har gjort försök i 216 st växtbädds lådor för att kunna att kunna bygga planer som är minst lika bra som allt annat som finns på marknaden i dag. Vi har kommit fram till fantastiska resultat. Vi har testat all tänkbara växtmaterial i växtbädden och kommit fram till bland annat att biokol till en vis procent är det vinnande konceptet, står i en klass för sig själv plus att vi har ny generation rajgräs i fröblandningarna. Dessutom blir planerna klimatpositiva med stabil kolsänka för många år framåt, ev 1000 år. Vi har fått fram ett helt nytt rotsystem med kraftigare och längre rötter. När man har byggt om samtliga fotbollsplaner i Skåne då är den näst största boven till mikroplast i havet borta, nämligen från konstgräs. Dessutom gör vi försök med ett helt slutet system, all vatten och näringsläckage fångas upp och pumpas tillbaka igen via dränering systemet. Nästa steg för oss är att göra detta på en stor plan. Så just nu har vi börjat leta efter en plan som skall byggas om och om ekonomiskt hjälp. Tio miljoner kommer detta projektet kosta och det är en mycket billig summa mot vad det kan ge för framtiden, miljön, fotbollen och nästa generation. www.skanefro.se